Cử Giám đốc trung tâm GDTX, các trung tâm GDNN-GDTX tham dự tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý
Văn bản liên quan