• Nguyễn Văn Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0987451252