TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI - 61 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Chi bộ Đảng

 • Lê Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0914186399
  • Email:
   levanthuanpleiku@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách chung và cùng với đồng chí Phó Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm trước cơ quan Đảng cấp trên đối với toàn bộ hoạt động của Chi bộ;

   - Trực tiếp phụ trách:

   + Công tác tổ chức và phát triển đảng viên;

   + Triển khai, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiên các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ;

   + Chuẩn bị nội dung các kỳ họp giữa Bí thư với Phó Bí thư và của Chi bộ;

   + Ký các văn bản của Chi bộ;

   + Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

   + Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên;

   + Chủ tài khoản của Chi bộ.

 • Nguyễn Thị Hồng Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0332417595
  • Email:
   hongthamgl70@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Cùng với Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm trước cơ quan Đảng cấp trên đối với toàn bộ hoạt động của Chi bộ; ký các văn bản của Chi bộ khi Bí thư đi vắng;

   - Trực tiếp phụ trách:

   + Công tác tư tưởng, chính trị trong đảng viên và quần chúng;

   + Theo dõi và triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở;

   + Tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng;

   + Tổng hợp tình hình hoạt động và dự thảo nội dung trong biên bản các kỳ họp giữa Bí thư với Phó Bí thư và của Chi bộ;

   + Giải quyết các công việc sự vụ và dự thảo các loại báo cáo của Chi bộ;

   + Theo dõi tình hình thu nộp đảng phí;

   + Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Công đoàn cơ sở.