• Thái Quang Tiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính
  • Điện thoại:
   0913409342
  • Email:
   thaiquangtiep@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý Đào tạo, tổ Tự nhiên và tổ Xã hội.